Καταστατικό Σ.Υ.Α.Ε

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

α) Ιδρύεται Επαγγελματικό Πανελλαδικό Σωματείο με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗ-ΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙ¬ΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (Σ.Υ.Α.Ε.).

Το Σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική με την επωνυμία του σωματείου στην περιφέρεια.

β) Κεντρική έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

Άρθρο 2ο 

Σκοπός του Συλλόγου είναι, η συνένωση όλων των υπαλλήλων κάθε Ασφαλι¬στικής Επι-χείρησης σε ενιαία οργάνωση για κοινή ενέργεια για τη μελέτη, προστασία και προαγωγή των οικονομικών και επαγγελματι¬κών συμφερόντων τους.

Άρθρο 3ο 

Την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών θα επιδιώκει:

α) Με την εξύψωση του μορφωτικού επιπέδου των Ασφαλιστικών υπαλλήλων με διαλέ¬ξεις, ομιλίες, συναθροίσεις, ελεύθερες συζητήσεις, δημοσιεύσεις εγκυκλίων, έκδοση εντύπων, ίδρυση αναγνωστηρίου, εντευ¬κτηρίου, και βιβλιοθήκης.

β) Με τη συνεργασία, συμπαράσταση και αλληλεγγύη σε άλλα εργατοϋπαλ¬ληλικά και επαγγελματικά σωματεία και τη συμμετοχή σε ανάλογες Ελληνικές και Διεθνείς Οργανώ-σεις που επιδιώκουν την προάσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων.

γ) Με τη βελτίωση των όρων εργασίας, και τη μέριμνα για την προστασία και προαγωγή των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών, και τη θετική συμπαρά-σταση και προστασία σε κάθε αδικούμενο μέλος.

δ) Με την καλλιέργεια και σύσφιξη δεσμών συναδελφοσύνης και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του σωματείου και τη δημιουργία πνεύματος καλής συνερ¬γασίας για το κοινό όφε-λος.

ε) Με την εξασφάλιση και κατοχύρωση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των μελών του σωματείου και την προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών και ελευθεριών.

στ) Με την φροντίδα για τη διαμόρφωση συνδικαλιστικής ταξικής συνείδησης όλων των μελών του σωματείου.

ζ) Με κάθε μέσο που θα κριθή πρόσφορο και σκόπιμο από τη Διοίκηση και τη Γενική Συ-νέλευση για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 4ο 

1. Μέλη του Συλλόγου δικαιούνται να γίνουν όσοι παρέχουν εξαρτημένη εργα¬σία, είτε σαν υπάλληλοι τακτικοί ή έκτακτοι, είτε σαν εργατοτεχνικό ή βοηθητικό προσωπικό εφ’ όσον παρέχουν τις υπηρεσίες τους έναντι μηνιαίας ή ημερησίας τακτικής αμοιβής:

α) Στις Ελληνικές και Αλλοδαπές Ασφαλιστικές Εταιρίες, τα Υποκαταστή¬ματά τους και τα Πρακτορεία.

β) Στα Ασφαλιστικά Γραφεία των Νομίμων Εκπροσώπων των Αλλοδαπών Ασφαλιστικών Εταιριών.

γ) Στα Ασφαλιστικά Γραφεία των μεσιτών του LLOYDS Λονδίνου, στους μεσίτες, στα μεσιτικά γραφεία, στους ασφαλιστικούς πράκτορες, στους συντονιστές και στους ασφαλιστές και 

δ) στις Εργοδοτικές Ενώσεις, την Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλι¬στι¬κών Εταιριών (Υ.Σ.Α.Ε.), το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (Γ.Δ.Α.) και το Επικουρικό Κεφάλαιο. 

2. Η εγγραφή σαν μέλος του Συλλόγου συντελείται:

α) Με αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και 

β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου 

3. Μέλος του Συλλόγου, πριν κάνει αίτηση διαγραφής του, δεν επιτρέπεται να γίνει μέλος άλλου επαγγελματικού Σωματείου.

Άρθρο 5ο 

Κάθε μέλος του Συλλόγου δύναται να αποχωρήσει από το Σύλλογο μετά από έγγραφη δή-λωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη που αποχω¬ρούν δεν έχουν δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου. Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν ίσα δικαιώματα, με μόνη προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Άρθρο 6ο 

Πόροι του Συλλόγου είναι:

α) Το δικαίωμα εγγραφής, η μηνιάτικη συνδρομή των μελών και οι έκτακτες εισφορές. Το δικαίωμα εγγραφής ορίζεται σε δύο μηνιάτικες συνδρομές και μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Δ.Σ.

β) Η μηνιάτικη συνδρομή καθώς και ο τρόπος είσπραξης ορίζεται με από¬φαση του κάθε φορά Δ.Σ.

γ) Η ετήσια οικονομική ενίσχυση από τον Ο.Δ.Ε.Π.Ε.Σ.

δ) Τα έξοδα από την διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 7ο 

Ο Σύλλογος διατηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία:

α) Βιβλίο Μητρώου μελών. Σ’ αυτό καταχωρούνται τα στοιχεία των μελών και οι ημερομη-νίες εγγραφής ή διαγραφής. Το Μητρώο δύναται να κρατείται και με μηχανογραφικό τρό-πο.

β) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων. 

γ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Βιβλία εισπράξεων πληρωμών, όπου καταχωρούνται όλες οι πράξεις και πληρωμές του Συλλόγου.

ε) Βιβλίο περιουσίας του Συλλόγου, όπου αναφέρεται η κινητή και ακίνητη περιουσία του Συλλόγου.

στ) Κάθε βιβλίο, που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι πρέπει να τηρη¬θεί.

Όλα τα βιβλία καθώς και το Μητρώο μελών δύνανται να κρατούνται και με μηχανογραφικό τρόπο. Πρέπει να είναι αριθμημένα και πριν από κάθε χρήση θεωρούνται από την αρμόδια αρχή.

Κάθε μέλος δικαιούται, μετά από έγγραφη αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να λαμβάνει γνώση των βιβλίων. 

Άρθρο 8ο 

Υποχρεώσεις μελών

Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής, τη μη¬νιαία συν-δρομή, τις έκτακτες εισφορές και να πειθαρχούν στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύ-σεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε μέλος του Συλλόγου πρέπει να θεωρεί σαν υποχρέωσή του:

Να αναλαμβάνει και να εκτελεί κάθε εργασία που του ανατίθεται από τη Γε¬νική Συνέλευση και από το Διοικητικό Συμβούλιο και που δεν αντιτίθεται προς τους σκοπούς του Συλλό-γου, τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Κα¬ταστατικού.

Να συντρέχει το Σύλλογο σε όλες τις περιπτώσεις.

Τα μέλη που παραβαίνουν το καταστατικό, τις αποφάσεις των Γενικών Συνε¬λεύσεων και τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί λόγω Συλλογικών Συμ¬βάσεων ή που επιδεικνύουν διαγωγή αντίθετη προς τα συμφέροντα του Συλ¬λόγου, υπόκεινται σε πειθαρχικές ποινές.

α) Έγγραφη επίπληξη

β) Μομφή

γ) Διαγραφή μέχρι ενός χρόνου, και 

δ) Διαγραφή από τη δύναμη του Συλλόγου.

1. Οι ποινές της έγγραφης επιπλήξεως και της μορφής επιβάλλονται με από¬φαση του Διοικη¬τικού Συμβουλίου μετά από έγγραφη αναφορά τουλάχι¬στον 50 μελών του Συλλό-γου ή 4 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και με πλειο¬ψηφία των 2/3 αυτού.

2. Οι ποινές της διαγραφής μέχρις ενός χρόνου ή διαγραφής από τη δύναμη του Συλλό¬γου επιβάλλονται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται με μυστική ψη-φοφορία. Το θέμα εισάγεται στη Γενική Συνέ¬λευση ή με πρόταση του 1/10 των με¬λών του Συλλόγου προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή με απόφαση του Διοικητικού Συμ¬βουλίου και συζητείται στην πρώτη Γενική Συνέλευση αφού τηρηθεί η εξής διαδικασία:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί εγγράφως σε απολογία το υπό κατηγορία μέλος.

β) Η απολογία πρέπει να υποβληθεί εντός 15 ημερών από την επίδοση της προσκλήσεως προς απολογία. Απολογία μετά την εκπνοή της προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπ’ όψη.

3. Μέλος του Συλλόγου που του επιβλήθηκε ποινή διαγραφής του από τη δύ¬ναμη του Συλ-λόγου, δύναται να επανεγγραφεί στο Σύλλογο μετά την πά¬ροδο ενός τουλάχιστον χρό-νου από την επιβολή της ποινής του κατόπιν αιτήσεώς του και μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Άρθρο 9ο 

Όργανα του Συλλόγου είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο

γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10ο 

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου αποτελεί το ανώτατο και κυρί¬αρχο όργανο του Συλλόγου. Ασκεί την ανώτατη εποπτεία σε όλα τα όργανα και αποφασίζει για κάθε θέμα του Συλλόγου.

Άρθρο 11ο 

Σύγκληση - Απαρτία

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται στην έδρα του Συλλόγου με ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα.

Οι ανακοινώσεις γνωστοποιούνται στο χώρο εργασίας πριν πέντε τουλάχι¬στον ημέρες.

Προκειμένου για Γενική Συνέλευση με θέμα αρχαιρεσίες, οι ανακοινώσεις γνωστοποιού¬νται πριν 15 τουλάχιστον ημέρες.

Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία αν παρευρίσκεται το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακώς ε-ντάξει μελών.

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Γενική Συνέλευση, συγκαλείται δεύ¬τερη με τα ίδια θέματα, εντός 15 το πολύ ημερών και έχει απαρτία αν παρευ¬ρίσκεται το 1/4 των ταμεια¬κώς εντάξει μελών.

Αν και στη δεύτερη Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία, συγκαλείται εντός νέου δε-καπενθημέρου τρίτη, όπου υπάρχει απαρτία, ανε¬ξαρτήτως αριθ¬μού παρόντων, εκ των ταμειακώς εντάξει μελών.

Πρώτο θέμα της Γενικής Συνελεύσεως είναι η εκλογή προεδρείου της Συνε¬λεύσεως απο-τελουμένου από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα. Η σχε¬τική διαδικασία διεξάγεται υπό την Προεδρία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

Άρθρο 12ο 

Τακτική γενική συνέλευση

Κάθε χρόνο, εντός του μηνός Ιανουαρίου, συγκαλείται Τακτική Γενική Συνέ¬λευση. Υπο¬βάλ-λεται σ’ αυτήν προς έγκριση ο ισολογισμός και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον παρελθόντα χρόνο, καθώς και ο προϋπολο¬γισμός για τον τρέχοντα χρόνο.

Στην ημερησία διάταξη περιλαμβάνεται και συζητείται κάθε θέμα που υπο¬βάλλεται εγγρά-φως προς το Διοικητικό Συμβούλιο, 10 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκλιση της Γε-νικής Συνελεύσεως και είναι υπογεγραμμένο από το 1/10 τουλάχιστον των ταμειακώς ε-ντάξει μελών.

Άρθρο 13ο

Έκτακτη γενική συνέλευση

Συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις ακόλουθες περι¬πτώσεις:

α) Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τη σύγκλισή της αναγκαία.

β) Όταν ζητηθεί από το 1/10 των ταμειακώς εντάξει μελών, με έγγραφη αί¬τηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο στην οποία αναφέρονται και τα θέματα για συζήτηση.

γ) Όταν ζητηθεί από την Εξελεγκτική Επιτροπή, με έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και τα θέματα για συζήτηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται στις δύο τελευταίες περιπτώσεις να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση εντός 30 ημερών από την επίδοση της αι¬τήσεως.

Άρθρο 14ο 

Αποφάσεις γεν. συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός από τις κατά Νόμο περιπτώσεις, που απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία. Οι αποφάσεις καταχωρού-νται στο Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά κανόνα με ψηφο¬φορία, μπορεί όμως, κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως, να γίνει με ονομαστική κλήση των παρό-ντων μελών ή και με ανάταση των χειρών, ποτέ όμως δια βοής.

Αποφάσεις που αναφέρονται σε θέματα εμπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδο¬σίας, εκλογές συλλογικών οργάνων ή αντιπροσώπων, προσωπικά ζητήματα γενικά καθώς και σε κή-ρυξη απεργίας, για να είναι έγκυροι, πρέπει να λαμβά¬νονται με μυστική ψηφοφορία.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 15ο 

Ο Σύλλογος διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται και συγκροτείται σε σώμα όπως ορίζει το παρόν καταστατικό.

Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου που είναι οικο-νομικά τακτοποιημένα.

Άρθρο 16ο 

Τα αξιώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι άμισθα και τιμητικά, είναι όμως δυνατό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία, να αναγνωρίζονται έξοδα κινήσεως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν έχουν ψήφο σε ζητήματα που αφορούν αυτά τα ίδια ή τις συζύγους τους και συγγενείς τους μέχρι και τε-τάρτου βαθμού. Δεν ευθύνονται για αποφάσεις που είχαν ληφθεί σε συνεδρίαση που δεν παρέστησαν ή παρέστησαν αλλά διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά.

Άρθρο 17ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα το σύλλογο, βάσει των νόμων και του Καταστα-τικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) προπαρασκευάζει τις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων και εκτελεί τις αποφάσεις των.

β) διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου.

γ) συντάσσει, κατά μήνα Ιανουάριο κάθε χρόνο τον ετήσιο απολογισμό και ισολογισμό για την περασμένη χρήση, καθώς και τον προϋπολογισμό της επόμενης.

δ) λαμβάνει κάθε μέτρο κατάλληλο για την προώθηση των σκοπών του Συλ¬λόγου.

ε) ζητεί από τον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου της έδρας του Συλλόγου τον διο¬ρισμό Πρω-τοδίκη, στις περιπτώσεις που από τον Νόμο απαιτείται η παρου¬σία του.

στ) προβαίνει κατά την κρίση του στη σύσταση επιτροπών μελέτης και εργα¬σίας για την καλύτερη προώθηση των προβλημάτων του Κλάδου.

ζ) αποφασίζει για συγκεντρώσεις, κινητοποιήσεις, συνδικαλιστικές διεκδική¬σεις, κηρύξεις απεργίας, στάσεις εργασίας, μέσα στα πλαίσια του παρόντος καταστατικού και της Νομο-θεσίας για Επαγγελματικά Σωματεία.

η) υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση εσωτερικούς κανονισμούς, που ρυθμίζουν την εσωτερική λειτουργία του Συλλόγου.

θ) υποχρεούται να λαμβάνει μέτρα προστασίας και ενισχύσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συλλόγου που διώχθηκε για συνδικαλιστική δρά¬ση και να καταγγέλλει τις παραβιάσεις των προστατευτικών διατάξεων για τα μέλη του Συλλόγου.

Άρθρο 18ο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωρινά και αλληλέγγυα υπεύ¬θυνα για την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.

Κάθε διαφωνία πρέπει να αναφέρεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19ο

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

Σε περίπτωση που αποχωρεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (θάνατος, παραίτηση) ή σε περίπτωση κωλύματος πέραν του εξαμήνου καθώς και σε περίπτωση αδικαιολόγητης αποχής σε τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, θεωρείται, ότι το μέλος που απέχει πα-ραιτήθηκε και καλούνται από το Διοικη¬τικό Συμβούλιο δια του Προέδρου τα αναπληρωμα-τικά μέλη κατά τη σειρά επιτυχίας.

Σε περίπτωση προσωρινού μέχρι 6 μηνών δικαιολογημένου κωλύματος, κα¬λούνται τα α-ναπληρωματικά μέλη, με την ίδια διαδικασία, για την προσωρινή αναπλήρωση και απο-χωρούν με την επιστροφή του τακτικού μέλους.

Σε περίπτωση παραιτήσεως ή κωλύματος πέντε και άνω μελών από αυτά που εξελέγησαν αρχικά σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όσοι απόμειναν μαζί με τους αναπληρωμα-τικούς οφείλουν να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση με θέμα αρχαιρεσίες, για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου εντός δύο (2) μηνών από την τελευταία παραίτηση.

Αν λείπουν όλα τα μέλη ή όσα απαιτούνται για συγκρότηση απαρτίας, κάθε μέλος του Συλλόγου νομιμοποιείται να ζητήσει να διορισθεί προσωρινή Διοί¬κηση.

Άσκηση καθηκόντων Διοικήσεως από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη λήξη της θητείας του απαγορεύεται και όλες οι επιχει¬ρούμενες δικαιοπραξίες είναι αυτοδίκαια άκυρες.

Άρθρο 20ό 

Πειθαρχική τιμωρία μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Εκτός από όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος, που ισχύουν και για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτά υπόκεινται και στην ποινή της εκπτώ¬σεως από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την επιβολή της εκπτώσεως αρμόδιο όργανο είναι η Γενική Συνέλευση, που επιλαμβά-νεται μετά από έγγραφη αναφορά είτε 5 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε της Εξε-λεγκτικής Επιτροπής, είτε του 1/6 τουλάχιστον των μελών του Συλλόγου.

Σ’ αυτή τη Γενική Συνέλευση πρέπει να παρευρίσκεται τουλάχιστον τον 1/3 των ταμειακώς εν τάξει μελών και απαιτείται για να ληφθεί απόφαση, πλειο¬ψηφία των 3/4 των παρόντων.

Η ποινή αυτή επιβάλλεται όταν συντρέχουν οι εξής λόγοι:

Επίδειξη αδιαφορίας ως προς τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Σύλλογο και στο Διοικη-τικό Συμβούλιο, χρησιμοποίηση της ιδιότητάς του για επίτευξη προσωπικών ωφελειών, παράβαση του καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, παράβαση σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμα¬λιών, που διαπιστώθηκε από την Εξελεγκτική Επι-τροπή.

Άρθρο 21ο

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Λήψη αποφάσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση κάθε μήνα και σε έκτακτη κάθε φορά που συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή από 4 μέλη του Διοικητικού Συμ¬βουλίου με έγ-γραφη αίτησή τους.

Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά χειρόγραφα ή μαγνητοφωνημένα, που υ-πογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη, στην πρώτη περίπτωση μετά από την σύνταξή τους και στη δεύτερη μετά την απομαγνη¬τοφώνησή τους.

Για να είναι έγκυρες οι αποφάσεις απαιτείται η παρουσία πέντε τουλάχιστον μελών. Οι α-ποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Στις Συνεδριάσεις συζητείται κάθε θέμα σχετικό με το Σύλλογο, που έχει προ¬τείνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέματα που προτείνονται από μέλη του Συλλόγου, εγγράφως, συζητούνται υποχρεωτικά εντός δεκαπενθημέρου από της υποβολής τους.

Σε περίπτωση διαφωνίας, ως προς τη σειρά συζητήσεως των θεμάτων, η προτεραιότητα κανονίζεται με πλειοψηφία και στην επόμενη Συνεδρίαση ει¬σάγονται κατά προτεραιότητα τα υπόλοιπα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία αν η εκάστοτε Συνεδρί¬ασή του είναι ανοικτή για την παρακολούθησή της από τα μέλη του Συλλόγου.

Άρθρο 22ο

Αρμοδιότητες Προέδρου

Ο Σύλλογος εκπροσωπείται σε κάθε δικαστική ή διοικητική Αρχή, καθώς και σε κάθε τρίτο, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικά για την υπογραφή Συλλογικών Συμ-βάσεων απαιτείται πλην της υπογραφής του Προ¬έδρου και η υπογραφή του Γεν. Γραμμα-τέα εξουσιοδοτουμένων από το Δ.Σ. Με εισήγηση του Προέδρου και με σύμφωνη από-φαση του Διοικητικού Συμ¬βουλίου μπορούν παρόμοιες αρμοδιότητες να ανατεθούν και σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος προβαίνει, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε έγερση αγωγών ή μηνύσεων, κατάργηση δικών και συμβιβα-σμούς. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος διορίζεται από τον Πρόεδρο με σύμφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις Συνεδριάσεις του Διοι¬κητικού Συμ-βουλίου, υπογράφει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, που πρέπει να περιέχουν την επωνυμία του Συλλόγου και τον αριθμό της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου, και αναγνώρισε την ίδρυση του και τον αριθμό εγγρα¬φής στο Βιβλίο Επαγγελματικών Σωματείων, καθώς και τα εντάλματα πλη¬ρωμών. Ελέγχει την περιουσία του Συλλόγου, γνωστοποιώντας τα αποτελέ¬σματα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Αναπληρωτής του σε κάθε αρμοδιότητα είναι ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ’ όσον κωλύεται ο Πρόεδρος.

Αν απουσιάζουν συγχρόνως ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, καθήκοντα προέδρου ασκεί ο Σύμβουλος που πλειοψήφησε στις αρχαιρεσίες, που ανέ¬δειξαν το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 23ο

Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας διεξάγει και προσυπογράφει την αλληλογραφία του Συλλόγου. Φυ-λάττει την σφραγίδα του συλλόγου και το Αρχείο. Μεριμνά για την τήρηση των βιβλίων, των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβου-λίου καθώς και του Μητρώου των με¬λών.

Συντάσσει και υποβάλλει στις εποπτεύουσες Αρχές τα έγγραφα που ορίζει ο Νόμος.

Στην εκτέλεση των καθηκόντων του ενισχύεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται ως αναπληρωτής του.

Άρθρο 24ο

Αρμοδιότητες Ταμία

Ο Ταμίας φροντίζει για την είσπραξη των πόρων του Συλλόγου. Ενεργεί τις πληρωμές με εντάλματα υπογραμμένα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Τηρεί το βιβλίο ει-σπράξεων - πληρωμών, καθώς και το βιβλίο περιου¬σίας του Συλλόγου. Συντάσσει τον προϋπολογισμό και τον υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο τον Ιανουάριο κάθε χρόνου. Καταθέτει σε Τράπεζα της Αθήνας κάθε ποσόν που υπερβαίνει τα εκατό (100) Ευρώ.

Αναλαμβάνει χρηματικά ποσά, βάσει έγγραφης εξουσιοδοτήσεως του Προέ¬δρου και του Γενικού Γραμματέα ή των αναπληρωτών τους προς την αρμόδια υπηρεσία της Τράπεζας.

Είναι ατομικά υπεύθυνος για την κινητή και ακίνητη περιουσία του Συλλόγου και φροντίζει για την συντήρησή της.

Αναπληρώνεται σε περίπτωση μακράς απουσίας του λόγω ασθενείας ή κω¬λύματος από Σύμβουλο, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβου¬λίου.

Άρθρο 25ο

Εξελεγκτική Επιτροπή

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής. Εκλέγεται για θητεία τριών ετών. Πρόε¬δρός της ο-ρίζε¬ται το μέλος που πλειοψήφησε.

Άρθρο 26ο

Καθήκοντα Εξελεγκτικής Επιτροπής

Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει και εποπτεύει την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συντάσσει έκθεση ελέγχου τον Ιανουάριο κάθε χρόνου, μετά την κατάθεση του ισολογι-σμού και απολογισμού και την υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβού¬λιο και τη Γενική Συνέ-λευση για έγκριση.

Ασκεί έλεγχο, οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο, στα τηρούμενα βιβλία και στα άλλα δικαιολο-γητικά στοιχεία του Συλλόγου.

Δικαιούται να ζητήσει σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως για λήψη αποφάσεων σε περί-πτωση διαχειριστικών ανωμαλιών. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρε¬ούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός μηνός από την αίτηση της Εξε¬λεγκτικής Επιτροπής.

ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 27ο

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται μετά σχετικής εισηγή¬σεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδρύονται τοπικά παραρτήματα κατ’ αρχήν στην περιοχή της Β. Ελλάδας, στην Κρήτη, στην Πάτρα για την παρακολούθηση και στή¬ριξη των σκοπών του Σ.Υ.Α.Ε. σε τοπικό επίπεδο. Ομοίως δύναται να ιδρυθούν κατά την ανωτέρω διαδικασία τοπικά παραρτήματα σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδας κατ’ εκτίμηση των ανα-γκών που θα προκύψουν. Κατά την διεξαγωγή αρχαιρεσιών του ΣΥΑΕ για το Δ.Σ. και για αντιπροσώπους σε δευτεροβάθμια όργανα, τα μέλη των παραρτημάτων ψηφίζουν ταυτό-χρονα αντιπροσώπους για το κατά τόπους εργατικό κέντρο της περιοχής του παραρτήμα-τος. Το Δ.Σ. αποφασίζει τον κανονισμό λειτουργίας των παραρτημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 28ο

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της Διοικήσεως του Συλλόγου και της Εξελε¬γκτικής Επι-τροπής διενεργούνται κάθε τρία χρόνια. Η ημέρα της διεξαγωγής τους ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο δύο μήνες πριν από το χρόνο λή¬ξεως της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, με μόνον θέμα: αρχαιρεσίες.

Στην τακτική αυτή Γενική Συνέλευση, στην οποία παρίσταται και Πρωτοδίκης, εφ΄ όσον ο Νόμος ορίζει, εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία τριμελής εφορευ¬τική επιτροπή με δύο ανα-πληρωματικά μέλη που έχει σαν έργο τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

Το εκλογικό σύστημα για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και της Εξε-λεγκτικής Επιτροπής, καθώς και των αντιπροσώπων σε υπερκεί¬μενες ενώσεις, είναι η α-πλή αναλογική.

Άρθρο 29ο

Η Εφορευτική Επιτροπή, στην οποία προεδρεύει το μέλος που πλειοψήφησε, ή εφ΄ όσον ο Νόμος το ορίζει, Πρωτοδίκης, εντός 8 ημερών από την εκλογή της γνωστοποιεί στα μέλη του Συλλόγου την ημερομηνία, τον τόπο και τον τρόπο, την διάρκεια των αρχαιρεσιών και παρέχει οδηγίες για την υποβολή υποψηφιοτήτων.

Κάθε τακτικό μέλος του Συλλόγου, που έχει τις προϋποθέσεις του Νόμου και του καταστα-τικού και θέλει να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, υποβάλλει έγγραφη δήλωση υπο-ψηφιότητας στην εφορευτική επιτροπή, η οποία και ανακηρύσσει τους υποψηφίους 17 τουλάχιστον ημέρες πριν από τις εκλογές.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και οι αντιπρόσωποι του Συλλόγου σε υπερκείμενες ενώσεις εκλέγονται με μυστική και καθολική ψηφοφορία. Η εκλογή διενεργείται με ψηφοδέλτια που τυπώνο¬νται με μέριμνα της εφορευτικής επιτρο¬πής και η σχετική δαπάνη διατίθεται από τον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου που απέρχεται.

Μέλημα της Εφορευτικής Επιτροπής είναι η έγκαιρη αποστολή και διανομή των ψηφοδελ-τίων και του εν γένει εκλογικού υλικού στα μέλη του Συλλόγου σε όλη την Ελλάδα. 

Η εφορευτική επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξεως κατά την ψηφο¬φορία επο-πτεύει ώστε οι αρχαιρεσίες να διενεργούνται σύμφωνα με τις διατά¬ξεις του Νόμου και του καταστατικού βάσει του Μητρώου μελών και αποφαί¬νεται προσωρινά για κάθε αμφισβή-τηση που ανακύπτει ή ένσταση που υπο¬βάλλεται.

Το ψηφοδέλτιο, που είναι έντυπο τοποθετείται από τον ψηφοφόρο μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, που είναι μονογραφημένο από την εφορευτική επι¬τροπή και φέρει την σφραγίδα του Συλλόγου. Οι φάκελοι ρίχνονται σε ψηφο¬δόχο, που σφραγίζεται πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας από την εφο¬ρευτική επιτροπή, οπότε συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

Μέλη του Συλλόγου, που δεν υπηρετούν στην έδρα ή υπηρετούν στην Αθήνα αλλά βρί-σκονται εκτός έδρας για λόγους υπηρεσιακούς κατά την διάρκεια των αρχαιρεσιών, ψηφί-ζουν με ψηφοδέλτια, που τους αποστέλλονται έγκαιρα από την εφορευτική επιτροπή.

Τα ψηφοδέλτια τοποθετούνται μέσα σε φακέλους, που φέρουν τη σφραγίδα του Συλλό¬γου. Κάθε μέλος του Συλλόγου, που υπηρετεί εκτός έδρας, εσω¬κλείει το ψηφοδέλτιο της προτι-μήσεως του στον σφραγισμένο φάκελο με το εσώκλειστο ψηφοδέλτιο μαζί με υπεύ¬θυνη δήλωση των στοιχείων της ταυτό¬τητάς του, θεωρημένη από την προϊστάμενη ή άλλη αρχή, τον τοποθετεί σε άλλο κοινό φάκελο, στον οποίο αναγράφει απαραίτητα το ονομα¬τεπώ-νυμο και την πλήρη διεύθυνσή του. Το φάκελο αυτό κάθε μέλος του Συλλόγου τον τα¬χυ-δρομεί συστημένο στην ταχυδρομική θυρίδα που ενοικιάζει ο Σύλλογος για τον χρόνο των αρχαιρεσιών, στο όνομα του Προέδρου της Εφορευτικής Επι¬τροπής. 

Οι συστημένες επιστολές, που περιέχουν το φάκελο με το ψηφοδέλτιο πρέπει να φθάσουν στη θυρίδα το αργότερο την ημέρα των αρχαιρεσιών και παρα¬λαμβάνονται από τον πρόε-δρο της Εφορευτικής επιτροπής ή από εξουσιοδο¬τημένο από τον Πρόεδρο μέλος της εφο-ρευτικής επιτροπής κατά τη λήξη του χρόνου της ψηφοφορίας και μεταφέρονται στον τόπο της ψηφοφορίας.

Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει τις συστημένες επιστολές, που παρελήφθη¬σαν συμπλη¬ρώ-νει τα ονόματα των αποστολέων στην τηρούμενη κατάσταση αυτών που ψήφισαν σφραγί-ζει τους φακέλους και ρίχνει τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα ψη¬φοδέλτια μέσα στη ψηφοδόχο και προβαίνει στα ανάμιξη όλων των ψηφοδελτίων.

Άρθρο 30ό

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, η οποία σε περίπτωση παρουσίας στον τόπο της εκλογής και εκλογέων, που δεν έχουν ακόμη ψηφίσει κατά την εκπνοή της καθορισμένης ώρας, παρατείνεται μέχρι της ψηφοφορίας και αυτών, γίνεται η διαλογή.

Η εφορευτική επιτροπή ενεργεί την διαλογή και αναγράφει στους σταυρούς προτιμήσεως κάθε υποψηφίου σε πίνακα. Σε ισοψηφία η σειρά καθορίζεται με κλήρωση από την εφο-ρευτική επιτροπή. Μετά τη διαλογή γίνεται η ανακή¬ρυξη αυτών που πέτυχαν με σειρά επι-τυχίας, καθώς και των αναπληρωματι¬κών, δηλ. μελών που πλειοψήφησαν για το Διοικη-τικό Συμβούλιο και μελών που πλειοψήφησαν για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Επίσης η εφορευτική επιτροπή προβαίνει στην ανακήρυξη αυτών που εκλέ¬γησαν και ισό-ποσων αναπληρωτών τους σαν αντιπροσώπων του Συλλόγου σε υπερκείμενες ενώσεις.

Σε περίπτωση υπάρξεως περισσοτέρων του ενός ψηφοδελτίων, η ανακήρυξη των επιτυ-χόντων γίνεται με τα ψηφοδέλτια που πλειοψήφησαν, σύμφωνα με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Η εφορευτική επιτροπή συντάσσει πρακτικό διαλογής και πρακτικό ανακηρύ¬ξεως αυτών που πέτυχαν και αναπληρωματικών, τα οποία υπογράφονται από όλα τα μέλη της. Στο πρακτικό διαλογής αναγράφονται με σειρά επιτυ¬χίας όλα τα ονόματα των υποψηφίων και ο αριθμός των σταυρών προτιμή¬σεως που έλαβε ο καθένας.

Στα πρακτικά ανακηρύξεως αυτών που πέτυχαν αναγράφονται με τη σειρά επιτυχίας τα ονόματα αυτών που εξελέγησαν και των αναπληρωτών τους και ο αριθμός των σταυρών προτιμήσεως καθενός.

Αντίγραφα και των δύο πρακτικών παραδίδονται από την εφορευτική επι¬τροπή στον υπο-ψήφιο σύμβουλο που πήρε τους περισσοτέρους σταυρούς προτιμήσεως. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ψηφοδελτίου τα παρα¬πάνω πρακτικά παραδίδονται στον υποψή-φιο που πλειοψήφησε από το ψη¬φοδέλτιο που πλειοψήφησε.

Σε οποιοδήποτε μέλος, μετά από αίτησή του και εντός τριών ημερών από την υποβολή της, χορηγείται υποχρεωτικά από τη Διοίκηση του Συλλόγου αντί¬γραφο των πρακτικών της εφορευτικής επιτροπής.

Άρθρο 31ο 

Όλο το εκλογικό υλικό παραδίδεται στο Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρεί, με απόδειξη παραλαβής.

Ο Γενικός Γραμματέας υποχρεώνεται να παραδώσει το εκλογικό υλικό, με όλο το αρχείο του Συλλόγου, στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 32ο

Όλοι οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα αυτοπρόσωπης ή με τον αντιπρόσωπό τους εξου-σιοδοτημένο εφ’ απλού, παρουσίας στην ψηφοφορία για τη διαλογή.

Άρθρο 33ο

Εντός 10 το πολύ ημερών από την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συ¬γκαλείται σε πρώτη συνεδρίαση μετά από έγγραφη πρόσκληση του μέλους που πλειοψήφησε, το ο-ποίο και προεδρεύει και διεξάγεται ψηφοφορία για την ανάδειξη Προέδρου, α΄ Αντιπροέ-δρου, β΄ Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Αναπληρωτού Γενικού Γραμματέα και Ταμία.

Οι ιδιότητες αυτές ποτέ δεν μπορούν να συμπέσουν σε ένα και το αυτό πρό¬σωπο.

Κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση απαιτείται παρουσία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών.

Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που αποχωρεί παραδίδει στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο το αρχείο, τη σφραγίδα και τα βιβλία του Συλ¬λόγου.

Το ταμείο και κάθε περιουσιακό στοιχείο του Συλλόγου παραδίδει στο νέο Διοικητικό Συμ-βούλιο, ο Ταμίας που αποχωρεί.

Της παραδόσεως και παραλαβής γίνεται ειδικό πρακτικό, αντίγραφο δε αυτού δικαιούται και παίρνει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου που απο-χωρεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Άρθρο 34ο

Μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί ο Σύλλογος να εγγρά¬φεται ή να υπάγεται σε ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις, που επιδιώ¬κουν γενικά τους ίδιους σκοπούς ή να προβαίνει σε ίδρυση επαγγελματικών ενώσεων ή να προσχωρεί ή να απο-χωρεί από αυτές.

Μπορεί επίσης ο Σύλλογος να συνεργάζεται μετά από απόφαση του Διοικητι¬κού Συμβου-λίου με συνδικαλιστικές οργανώσεις που επιδιώκουν τους ίδιους με αυτόν σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 35ο

Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ή η διάλυση του Συλλόγου γίνεται με απόφαση της συνελεύσεως που συγκα¬λείται ειδικά γι' αυτό και είναι έγκυρη εφ' όσον ληφθεί με πλειοψηφία των 3/4 των παρό¬ντων μελών κατόπιν μυστικής ψη¬φοφορίας και βρίσκεται σε απαρτία, αν παρευρίσκεται το 1/2 των μελών.

Σε περίπτωση διαλύσεως του Συλλόγου η εργασία του ουδέποτε διανέμεται μεταξύ των μελών αλλά κατατίθεται σε Τράπεζα υπέρ της Ο.Α.Σ.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Άρθρο 36ο

Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από την περί Σωματείων κει-μένη Νομοθεσία.

Άρθρο 37ο

Το παρόν καταστατικό συντάχθηκε αρχικά από τους ιδρυτές, ενεκρίθη νομίμως δια της υπ’ αριθ. 9218/33 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών. Τρο¬ποποιήθηκε από τη Γενική Συ-νέλευ¬ση των μελών της 13ης Ιουνίου 1972 εγκρίθηκε από το Πολυ¬μελές Πρωτοδικείο Αθηνών και καταχωρή¬θηκε εις το οικείο βιβλίο των Σωματείων. Το παρόν καταστατικό αναπροσαρμόσθηκε σύμφωνα με την κείμενη Νομο¬θεσία, εγκρί¬θηκε δε κατά τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου της 7/2/2002.

 

Η Πρόεδρος           Ο Γεν. Γραμματέας
Όλγα Τσόγκα        Σωτήρης Οικονόμου 

 

επιστροφή στην κορυφή